Home Бланк дод 2 довдка про змни до тимчасового кошторису


Бланк дод 2 довдка про змни до тимчасового кошторису


Назву та пункт 1 наказу після слова "відкриття" доповнити словами "та закриття"; 1. Структурні підрозділи, яким в органах Державного казначейства України справи з юридичного оформлення рахунків вже заведені у минулі бюджетні періоди , подають документи, визначені в пункті 5. Рахунки відкриваються відповідно до та , затверджених наказом Державного казначейства України від 28. On the Internet Options menu. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону України про Державний бюджет України на відповідний рік відкриваються рахунки попереднього бюджетного періоду. Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація"; є копію довідки про включення одержувача бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, засвідчену органом, що видав документ; ж план використання бюджетних коштів. Розрахункові документи повертаються Клієнту з посиланням на підстави, передбачені законодавством України. Чеки, платіжні, розрахункові та інші розпорядчі документи просимо вважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів. Please login to view the recent order history. Розпорядники бюджетних коштів для відкриття бюджетних рахунків подають до органу Державного казначейства України такі документи: а заяву про відкриття рахунків установленого зразка додаток 8 за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів; б копію свідоцтва про державну реєстрацію клієнта в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або у нотаріальному порядку; в копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену у нотаріальному порядку або органом, що видав довідку; г копію належним чином зареєстрованого затвердженого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або у нотаріальному порядку. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою Стороною можливих збитків. Органам Державного казначейства України довести цей наказ до відома установ, що ними обслуговуються. Додатковий договір є невід'ємною частиною Договору та укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. При цьому у графі картки, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі таких осіб немає. У разі відсутності у штатному розписі посади заступника керівника право першого підпису або тимчасового надання права першого підпису може бути надано іншим посадовим особам. При оформленні клієнтами карток із зразками підписів для проставляння на них зразків першого та другого підписів використання факсиміле забороняється. У разі зміни або доповнення хоча б одного з підписів оформляється нова картка із зразками підписів та відбитка печатки на всіх осіб, які мають право першого та другого підписів. Для відкриття окремих рахунків в органах Державного казначейства України клієнти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, подають картки, відповідно до яких право першого підпису належить керівнику бюджетної установи іншим посадовим особам, яким надано право першого підпису , а право другого підпису - головному бухгалтеру заступнику головного бухгалтера централізованої бухгалтерії. На кожного з клієнтів формуються справи з юридичного оформлення рахунків, які містять договір про розрахунково-касове обслуговування, додатковий договір у разі наявності , Реєстраційну картку розпорядника одержувача бюджетних коштів та зміни до неї, складені відповідно до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20. Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису. Державне казначейство України для відображення в обліку виконання державного бюджету гривневого еквіваленту надходжень іноземної валюти, що зараховуються на валютні рахунки Державного казначейства України, відкриті в уповноважених банках, та які отримують бюджетні установи України, що функціонують за кордоном, відкриває відповідні бюджетні рахунки за відповідними балансовими рахунками та кодами. Копії зазначених документів засвідчуються підписами їх власників, а також відбитком печатки клієнта, зразок якої наведено у картці із зразками підписів та відбитком печатки відповідної установи та вчиненням напису "З оригіналом згідно", проставляються дата, посада, підпис, прізвище та ініціали посадової особи, яка вчинила напис; копії відповідних документів наказ, протокол тощо , що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання тимчасового надання права першого та другого підписів посадовим особам, що зазначені в картках із зразками підписів тимчасових картках із зразками підписів , що цим самим уповноважує їх розпоряджатися рахунком рахунками.


Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів до органу Державного казначейства України подають такі документи: а заяву про відкриття рахунків установленого зразка додаток 8 за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів; б копію свідоцтва про державну реєстрацію розпорядника бюджетних коштів в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або у нотаріальному порядку; в копію довідки про включення відокремленого структурного підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену у нотаріальному порядку або органом, що видав довідку; г копію належним чином зареєстрованого затвердженого установчого документа відокремленого структурного підрозділу, засвідчену у нотаріальному порядку або розпорядником бюджетних коштів, до складу яких входять відокремлені структурні підрозділи.


У період до затвердження кошторисів видатки бюджетних установ здійснюються відповідно до законодавства. Київ N 436 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2010 р. Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація"; є копію довідки про включення розпорядника до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, засвідчену органом, що видав документ; ж затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів, крім видатків бюджетів, кошториси для здійснення яких не складаються. This website is intended for visitors from the United States. У разі зміни керівника або головного бухгалтера клієнт зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити листом про це відповідний орган Державного казначейства України. Забезпечувати Клієнта грошовими чековими книжками на отримання готівки з рахунків Казначейства групи 257 за умови оплати Клієнтом їх вартості відповідному банку зі свого рахунку. При отриманні документів на відкриття рахунків орган Державного казначейства України зобов'язаний здійснити перевірку поданих документів, зокрема: а підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитка печатки; б свідоцтво про державну реєстрацію в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, має відповідати зразкам, визначеним законодавством; в посвідчувальні написи нотаріуса на документах визнаються, якщо вони відповідають формам, визначеним законодавством. Одержувати матеріали, необхідні для здійснення попереднього контролю за цільовим витрачанням коштів, що виділяються з бюджетів. При цьому у графі картки, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі таких осіб немає. Для відкриття нових рахунків подаються документи, передбачені пунктом 6.

Some more links:
-> акт ввода эксплуатацию бланк
Порядок закриття рахунків Рахунки закриваються у випадках, передбачених законодавством України.
-> сочинения в миниатюра январь второй месяц зимы
Бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства України для забезпечення казначейського обслуговування коштів державного та місцевих бюджетів.
-> презентация проектная деятельность в специальных школах 8 вида
Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація"; е копію документа, що підтверджує взяття підприємства, установи, організації на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або у нотаріальному порядку.
-> бесплатно читать инструкцию к плееру texet t 790 h
Органи Державного казначейства України мають право самостійно закривати небюджетні рахунки, якщо за цими рахунками не здійснювалися операції протягом останніх трьох років і на цьому рахунку немає залишку коштів.
-> конспект сюжетно ролевой игры мы спортсмены
У разі відсутності у відокремленого структурного підрозділу документів, передбачених підпунктами " в" - "ґ" цього пункту, разом з дозволом подаються копії цих документів розпорядника бюджетних коштів, до складу якого він входить.
->SitemapБланк дод 2 довдка про змни до тимчасового кошторису:

Rating: 92 / 100

Overall: 86 Rates